Autor: admin1

PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Wierzyciele Idea Banku nie zostaną na lodzie. Informacja

PB: Syndyk masy upadłościowej wie, skąd wziąć pieniądze na zaspokojenie roszczeń. W tle sprawy jest pozew na prawie 0,5 mld zł.

Artykuł Pulsu Biznesu: https://www.pb.pl/wierzyciele-idea-banku-nie-zostana-na-lodzie-1167850

Portal branżowy: https://orestrukturyzacji.pl/2022/10/31/jest-szansa-na-zaspokojenie-wierzycieli-idea-banku/

Zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy Prawo upadłościowe wierzytelność można zgłosić po terminie.

Objaśnienia do procedury zgłaszania wierzytelności:

Cywilny zespół prokuratorów, który zajmuje się aferą GetBacku, skierował pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku ze sprzedażą obligacji wrocławskiego windykatora – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”.

https://www.money.pl/gospodarka/afera-getback-pierwszy-pozew-cywilny-przeciwko-idea-bankowi-juz-w-sadzie-6383614194529921a.html

Prokurator z Wydziału Postępowania Sądowego Prokuratury Regionalnej w Warszawie przystąpił do postępowania sądowego upadłościowego Idea Banku S.A. na wniosek konsumenta którego reprezentuje.
Uprawnienia Prokuratora w tym postępowaniu
Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

Listopad, 2022 rok

A.B.

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

Rzecznik Praw Obywatelskich wsparł skargi kasacyjne poszkodowanych klientów Idea Banku w zw. z decyzją BFG o resolution Banku

RPO Marcin Wiącek przystąpił do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego ze skarg kasacyjnych. Wnosi, by uchylił on wyrok WSA z 2021 r. –  oddalający skargi m.in. poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie restrukturyzacji Banku – oraz by sam rozpoznał te skargi. 

Przystąpienie jest realizacją zapewnienia RPO, złożonego podczas spotkania w Biurze RPO 4 listopada 2021 r. nt. sytuacji osób poszkodowanych działaniami GetBack oraz Idea Banku. 

Pełna informacja: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/rpo-nsa-restrukturyzacja-idea-bank-obligatariusze-getback

Pismo procesowe Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 11 kwietnia 2022 r. : https://bip.brpo.gov.pl/sites/default/files/2022-04/Pismo_RPO_NSA_11_04_2022.pdf

Stowarzyszeniu udało się skutecznie przedstawić stan spraw dotyczących problematyki afery „GetBack” Rzecznikowi Praw Obywatelskich w 2018 roku oraz w latach następnych, rezultatem skutecznie podjętych działań jest przystąpienie Rzecznika do postępowania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Gdyby nie działania Stowarzyszenia, to Rzecznikowi Praw Obywatelskich stan spraw dotyczących osób poszkodowanych był by znany w mniejszym zakresie. Jest to pierwsza restrukturyzacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, w której RPO dostrzegł nieprawidłowości i wsparł poszkodowanych deponentów na etapie sądowym w związku z rażącym naruszeniem interesu społecznego.

Zapowiedź działań w powyższej sprawie (komentarz po spotkaniu w Biurze RPO 4 listopada 2021 r.), YouTube: https://youtu.be/m-730dp02-4

Rezultat, YouTube: https://youtu.be/-j6ss5vgeDA

RPO ma zamiar aktywnie uczestniczyć w postępowaniu przed WSA/NSA ws Idea Banku, YouTube: https://youtu.be/ae4HpBXctMw

Słowo dotrzymane.

AB

Raport NIK dla wszystkich osób poszkodowanych w aferze GetBack

Raport NIK dla wszystkich osób poszkodowanych w aferze GetBack

Urzędy wydały szereg decyzji, oficjalnych komunikatów oraz opinii, w szczególności wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych w aferze „GetBack” mogą wykorzystywać jako dowód w swoich indywidualnych sprawach według własnych potrzeb w celu dochodzenia roszczeń.

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf 

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK w języku angielskim: https://www.nik.gov.pl/plik/id,24223.pdf

Podstawa zainicjowania działań NIK: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-panstwowe-odpowiedzialne-za-nadzor-nad-dzialalnoscia-spolki-getback.html

Premier pismo do NIK GetBack

Artykuł Dziennik Gazeta Prawna: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1449821,getback-roszczenia-przeciwko-skarbowi-panstwa.html

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

Decyzje Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w których urząd przedstawił stosowaną praktykę wobec konsumentów. Informacje zawarte w treści decyzji mogą być pomocne wszystkim poszkodowanym konsumentom w indywidualnym dochodzeniu roszczeń. Kwestią otwartą pozostaje kwestia tego, czy decyzje w przyszłości dadzą systemową (grupową) możliwość z urzędu przynajmniej częściowo zrekompensować straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”.

Decyzja UOKiK nr DOZIK–7.610.19.MJO/KJ z 27 IV 2020 r. dot. wprowadzania w błąd przy sprzedaży produktów firmy GetBack S.A. (obligacje). Uczestnicy postępowania: GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/49471EC79BDB6CB6C125855900315042?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK RBG13/2019 z 1 VIII 2019 r. dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/BA84570C0FC5FD4FC125847A00350FF7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RGB 1/2020 z dnia 3 II 2020 dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/C5FF6F46E55899FBC12585130034F926?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RBG–2/2019 z 4 II 2019 r. dotycząca Polskiego Domu Maklerskiego, link:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/E8CD493C70184332C125839A0022F4A7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RKT-02/2020 z 10.VII.2020 dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank odnośnie oferowania i sprzedaży produktów TU Europa, w tym Debt Equity 2, oraz nałożył na Idea Bank karę w wysokości ponad 11 mln zł kary, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613&news_page=1

Decyzja UOKiK nr RŁO 6/2020 z 22.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez TFI Lartiq, czyli TFI Trigon, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637

Decyzja UOKiK nr RŁO 5/2020 z 10.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank S.A. przy oferowaniu papierów wartościowych certyfikaty Trigon Profit, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613

26.10.2020 r. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku, kwestionując sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów.
Nabyłeś obligacje GetBack za namową doradcy z Getin Noble Banku? Dzięki decyzji Prezesa UOKiK możesz liczyć na 20 tys. zł rekompensaty. Link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16868

https://finanse.uokik.gov.pl/obligacje/

WYNIKI DZIAŁAŃ NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf

AB

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

W związku z dokonaną analizą zdarzeń w Idea Banku S.A., począwszy od 2021 roku niektórym deponentom – klientom Idea Banku S.A. udało się skutecznie wezwać na podstawie art. 194 § 3 kpc do udziału w toczącej się sprawie cywilnej bank przejmujący – Pekao Bank. W tym zakresie sądy wydały postanowienia w celu wezwania do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Bank Polska Kasa Opieki spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie (pierwsze postanowienie wydane wiosną 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, następne przez Sąd Okręgowy w Lublinie). Przykład dopozwania banku przejmującego w sprawach przeciwko Idea Bank S.A., roszczenia z czynności bankowych z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w związku z zawartą umową prowadzenia rachunku bankowego w Idea Banku S.A., w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą (podczas obsługi w placówce banku brak podpisania przez deponenta dokumentu bankowego funkcjonującego w Idea Banku pod nazwą Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu).

Art. 5. [Czynności bankowe] ustawa Prawo bankowe

 1. Czynnościami bankowymi są:
  1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
  2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

  3)udzielanie kredytów;
  4)udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
  5)emitowanie bankowych papierów wartościowych;
  6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 45. [Prawo do sądu]

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy w Polsce korzystny wyrok prawomocny w sprawie IB, do którego udało się dotrzeć, zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie Okręgowym II instancji w Białymstoku. W innych znanych sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

STOP robieniu inwestorów z pokrzywdzonych deponentów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

STOP robieniu inwestorów z pokrzywdzonych deponentów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

Wielu klientów Idea Banku S.A. Oddziały Lion’s Banku utraciło swoje oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych objętych gwarancją BFG w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (praktyka oraz mechanizmy zostały opisane w decyzjach organów państwowych i komunikatach).

Apelujemy do mediów o nierobienie sztucznie inwestorów z poszkodowanych deponentów Idea Banku S.A. Prawdopodobnie jest to robione celowo żeby sztucznie w procesach wykazać odmienny stan, żeby finalnie poszkodowany przegrał sprawę, uważamy, że kancelarie oraz sami powodowie dołożą wszelkich starań żeby wygrać procesy i odzyskać pieniądze, również żeby zneutralizować fałszywą narrację budowaną przez niektóre podmioty.

W sprawie nieprawidłowości na rynku regulowanym oraz nadzorowanym (teoretycznie) przez UKNF odnośnie afery „GetBack” oraz nieprawidłowości w Banku wypowiedziały się Urzędy, Prokuratura Regionalna i Krajowa, Najwyższa Izba Kontroli, Sądy w pierwszych wyrokach nieprawomocnych wydanych wobec Idea Banku S.A. na korzyść niektórych poszkodowanych konsumentów. Pierwszy w Polsce korzystny wyrok prawomocny, do którego udało się dotrzeć, zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce (nie Poznań).

Informacja pod linkiem: https://obligatariusze.pl/getback-wyrok-sadu/

Cywilny zespół prokuratorów, który zajmuje się aferą GetBacku, skierował pozew do Sądu Okręgowego w Warszawie w związku ze sprzedażą obligacji wrocławskiego windykatora – ustalił „Dziennik Gazeta Prawna”:

https://www.money.pl/gospodarka/afera-getback-pierwszy-pozew-cywilny-przeciwko-idea-bankowi-juz-w-sadzie-6383614194529921a.html

Informacja pod linkiem (podstawa zainicjowania działań NIK): https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-panstwowe-odpowiedzialne-za-nadzor-nad-dzialalnoscia-spolki-getback.html

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego.

24 marca 2021 roku

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego wynika, że najwcześniejszym z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń jest 17 kwietnia 2021 r. Jednocześnie Rzecznik Finansowy zastrzega, że sądy w zależności od stanu faktycznego w konkretnej sprawie mogą ustalić inny termin przedawnienia roszczeń, a wskazanie powyższego terminu wynika z daleko posuniętej ostrożności.  

Klienci Banków, którzy stali się obligatariuszami Getback i którym przysługuje wobec Getback wierzytelność wynikająca z nabytych obligacji zwykłych na okaziciela, a którzy dotychczas nie wystąpili na drogę sądową przeciwko Bankowi w celu odzyskania zainwestowanych środków finansowych i w żaden inny sposób nie przerwali biegu przedawnienia, powinni jak najszybciej rozważyć zasadność podjęcia działania w tym kierunku. W przeciwnym wypadku roszczenie może się przedawnić. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. 

Rzecznik Finansowy informuje, że biegu przedawnienia nie przerywa: 

 • złożenie reklamacji do banku; 
 • postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym; 
 • złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Rzecznik Finansowy wskazuje, że zgodnie z obowiązującym przepisami bieg przedawnienia przerywa

 • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego-Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu konsumenckiego z podmiotem rynku finansowego; warunkiem przeprowadzenia postępowania jest uprzednie złożenie reklamacji do podmiotu rynku finansowego; wzór wniosku dostępny pod adresem: https://polubowne.rf.gov.pl; wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł;
 • złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; wniosek taki powinien zostać złożony do sądu i powinien czynić zadość ogólnym wymogom pisma procesowego; w wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę i przedstawić propozycje ugodowe; od wniosku pobiera się opłatę 200 zł;
 • wytoczenie powództwa przed sądem; opłata od pozwu wynosi 1000 zł.

Źródło pochodzenia informacji: https://rf.gov.pl/2021/03/24/komunikat-rzecznika-finansowego-w-przedmiocie-mozliwego-terminu-przedawnienia-roszczen-przeciwko-idea-bank-s-a-oraz-getin-noble-bank-s-a-dotyczacych-sprzedazy-obligacji-getback-s-a/

WIĘCEJ INFORMACJI: https://polubowne.rf.gov.pl

https://polubowne.rf.gov.pl/#najczestsze-pytania

___________________________________

Informacja podana przez Rzecznika Finansowego dotyczy jednego z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń (dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej). Każdy może we własnym zakresie podjąć działania przy pomocy Rzecznika Finansowego.

Nie dotyczy to sprawy karnej, terminy przedawnień dochodzenia roszczeń na drodze postępowań karnych są dłuższe.

rzecznik finansowy getback

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc okradzionej przez bank rodzinie niepełnosprawnego Mikołaja. Szczegóły: https://pomagam.pl/ekr73fmf .

Informacja od Pana Henryka ojca Mikołaja:

„Okradzeni przez Bank
Witam serdecznie. Jestem ojcem 20 letniego chłopca Mikołaja z ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Jest chłopcem leżącym wymagającym mojej pomocy przez 24 godziny na dobę. Nie mówi ,jest pampersowany, wymaga karmienia (jeden posiłek zajmuje ok 1 godz).Gdyby nie karygodne błędy służby zdrowia byliby wraz ze siostrą bliźniaczką zdrowymi i pełnymi życia ludźmi. Siostra mimo że to ona była zdrowa nie żyje a on chociaż umierał 3 razy żyje do dziś. Codziennie borykamy się z problemami związanymi z opieką nad Mikołajem oraz z wszech panującą biurokracją. Jednymi z ostatnich bardzo dużych problemów to wyrwanie zębów zdrowych siódemek które nie mieściły mu się w obrysie szczęki. Trzeba było znaleźć specjalistyczny ośródek w którym pod znieczuleniem ogólnym usunięto by mu zbędne zęby.Po uśpieniu okazało się że w warunkach ambulatoryjnych oni tego nie mogą wykonać bez powikłań. Odesłali nas do szpitala. Tak po dużych perturbacjach 2017 górne siódemki. Półtorej roku póżniej przejechaliśmy 490 km, aby wyrwać zęby na dole. Dlaczego tak dużo ponieważ to że jesteś ojcem w Polsce to mało znaczy. Musisz być kuratorem sądowym bo syn skończył w międzyczasie 18 lat, bez papierka do szpitala się nie dostaniesz bo zabieg w znieczuleniu ogólnym!. Mikołaj miał złamaną dwukrotnie kość udową nogi. Za pierwszym razem to był nieszczęśliwy wypadek. W styczniu tego roku noga uległa ponownie złamaniu. Po wykonaniu szeregu badań okazało się ,że przyczyna jest zaawansowana osteoporoza.Konieczne było operacyjne zespolenie kości. Do dziś Mikołaj ma żelazo w nodze. Mikołaj zawsze znosił swoje nieszczęścia, był bardzo dzielny. W moim 57 letnim życiu nie spotkałem drugiego tak dzielnego i cudownego człowieka. Za wszystkie troski odpłaca nam pięknym uśmiechem i cudownym charakterem. To tak jak byście przebywali z aniołem za życia :). W 2017 roku zaczyna się nasze problemy związane z finansami kiedy to pracownik IDEA BANKU namówił mnie do kupno super bezpiecznych obligacji firmy GetBack. Przez prawie cały rok urabiał mnie do ich kupna chociaż wiedział że nie jestem skłonny do inwestowania w ryzykowne aktywa ze względu na nie młody wiek i brak skłonności do ryzyka oraz opiekę nad niepełnosprawnym synem. Pracownik Banku doskonale wiedział o mojej sytuacji życiowej wielokrotnie opowiadałem mu jak chore mam dziecko. Proponował także inne obligacje. Ja wolałem bezpiecznie trzymać oszczędności na lokacie. Za którymś telefonem może dziesiątym, powiedział że on kupił obligacje i jego znajomi również, i że jest to pewniak bardziej bezpieczny niż lokata z gwarancją BFG. Na moje nieszczęście zgodziłem się 21 października 2017. Po 5 miesiącach od wejścia na giełdę GPW w kwietniu 2018 spółka GetBack była niewypłacalną. Afera trwa juz 2,5 roku nikt nie odzyskał ani jednego grosza.Idea Bank sprzedał obligacje na kwotę 700 mil złotych, nie mając stosownych uprawnień pozwalających na taką sprzedaż oraz łamiąc drastycznie wiele przepisów. Oszczędzanie pieniądze miały służyć do kupna większego samochodu ponieważ Mikołaj urósł i ma w związku z tym większy wózek który nie mieści się w 13 letnim Fiacie, ale że jako życie pisze inne scenariusze od tych zaplanowanych dziś pieniądze są potrzebne na przeciekający dach kryty papą. Czeka nas poważny remont domu a zawłaszczonych w banku pieniędzy nie ma śladu. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie finansowe

lub scedować 1% swojego podatku na Fundację „Zdążyć z pomocą” KRS:0000037904 cel szczegółowy Mikołaj Adamik 20186″

https://pomagam.pl/ekr73fmf