Autor: admin1

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

UOKiK decyzje pomocne poszkodowanym w aferze GetBack

Decyzje systemowe Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, które mogą być pomocne wszystkim poszkodowanym konsumentom w dochodzeniu roszczeń w aferze „GetBack”:

Decyzja UOKiK nr DOZIK–7.610.19.MJO/KJ z 27 IV 2020 r. dot. wprowadzania w błąd przy sprzedaży produktów firmy GetBack S.A. (obligacje). Uczestnicy postępowania: GetBack Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/49471EC79BDB6CB6C125855900315042?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK RBG13/2019 z 1 VIII 2019 r. dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/BA84570C0FC5FD4FC125847A00350FF7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RGB 1/2020 z dnia 3 II 2020 dotycząca Idea Bank S.A., obligacje GetBack, link: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/C5FF6F46E55899FBC12585130034F926?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RBG–2/2019 z 4 II 2019 r. dotycząca Polskiego Domu Maklerskiego, link:
https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/1/E8CD493C70184332C125839A0022F4A7?editDocument&act=Decyzja

Decyzja UOKiK nr RKT-02/2020 z 10.VII.2020 dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank odnośnie oferowania i sprzedaży produktów TU Europa, w tym Debt Equity 2, oraz nałożył na Idea Bank karę w wysokości ponad 11 mln zł kary, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613&news_page=1

Decyzja UOKiK nr RŁO 6/2020 z 22.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez TFI Lartiq, czyli TFI Trigon, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16637

Decyzja UOKiK nr RŁO 5/2020 z 10.VII.2020r. dot. wprowadzenia klientów w błąd przez Idea Bank S.A. przy oferowaniu papierów wartościowych certyfikaty Trigon Profit, link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613

26.10.2020 r. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał trzy decyzje dotyczące Getin Noble Banku, kwestionując sposób oferowania obligacji GetBack, niedozwolone klauzule i jednostronną zmianę umów.
Nabyłeś obligacje GetBack za namową doradcy z Getin Noble Banku? Dzięki decyzji Prezesa UOKiK możesz liczyć na 20 tys. zł rekompensaty. Link: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16868

https://finanse.uokik.gov.pl/obligacje/

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

W związku z dokonaną analizą zdarzeń w Idea Banku S.A., począwszy od 2021 roku niektórym (liczba może wzrosnąć) poszkodowanym w aferze „GetBack” klientom Idea Banku S.A. udało się skutecznie wezwać na podstawie art. 194 § 3 kpc do udziału w toczącej się sprawie cywilnej bank przejmujący. W tym zakresie sądy wydały postanowienia w celu wezwania do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Bank Polska Kasa Opieki spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie (pierwsze postanowienie wydane wiosną 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie). Przykład dopozwania banku przejmującego w sprawach przeciwko Idea Bankowi S.A. („getback” i „trigon”) pokazuje, iż jest możliwość również wytaczania powództw o zapłatę przez osoby poszkodowane – klienci Idea Banku S.A., którzy jeszcze nie rozpoczęli batalię sądową o swoje utracone środki finansowe w placówkach banku, przeciwko podmiotom:

bankom

lub bankom i Skarbowi Państwa (statio fisci za KNF – Wojewoda Mazowiecki)

ewentualnie przeciwko Skarbowi Państwa (statio fisci za KNF – Wojewoda Mazowiecki).

Nie tylko przy oferowaniu w Idea Banku S.A. „inwestycji bankowej”, „lokaty”, „bezpiecznych jak lokata”, „gwarantowanego zysku i ochronę kapitału” dochodziło do różnych zdarzeń w wyniku których środki finansowe zostały utracone, prawna ich ocena pozwala na złożenie wniosku do sądu w celu wezwania Banku Pekao do wzięcia udziału w toczącej się sprawie lub wytoczenie powództwa, co potwierdziły niektóre sądy w Warszawie wydając postanowienia odnośnie skierowanych wniosków o dopozwanie, w każdej indywidualnej sprawie decyzję podejmuje sąd. Wielu byłych pracowników Idea Banku S.A. z kadry kierowniczej otrzymało zarzuty w śledztwie karnym dot. afery „GetBack” nie tylko w związku z uzasadnionym podejrzeniem wyłudzenia środków finansowych, a również w sprawie innych nieprawidłowości zaistniałych w Idea Banku S.A. skutkującymi powstaniem szkody u klientów. Przy składaniu wniosku do sądu celem wezwania podmiotu do udziału w sprawie cywilnej lub przy sporządzaniu powództwa warto posiłkować się materiałami dowodowymi z postępowania karnego tak zwanymi systemowymi publicznie dostępnymi oraz z/w indywidualnej sprawie osoby pokrzywdzonej.

Od trzech lat apelujemy do wszystkich, żeby poszkodowani odzyskali swoje utracone środki finansowe.

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o odzyskanie swoich utraconych środków finansowych w aferze „GetBack”.
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 45. [Prawo do sądu]

  1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

Pytania? Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce. Gratulujemy osobie poszkodowanej prawomocności orzeczenia. W innych znanych nam sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

Wielu klientów Idea Banku S.A. Oddziały Lion’s Banku utraciło swoje oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych objętych gwarancją BFG w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (podejrzenie podszywania się w formularzu zapisu na obligacji pod klienta Banku, bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza Bank bez zgody klienta (poza grupę podmiotów określonych w karcie klienta Banku, którą klient otrzymywał przy zawarciu umowy otwarcia i prowadzenia rachunku) celem bezprawnego wykorzystania danych objętych tajemnicą bankową (powstanie szkody) w różnych dokumentach oraz w formularzu zapisu na obligacje (czynności w formularzu nabycia obligacji bez uprzednio udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa uzyskanego od klienta przez bankiera), działań noszących znamiona sfałszowania formularza nabycia obligacji (bankierzy otrzymali zarzuty w tej sprawie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe w zbiegu z art. 270 §1 k.k.), aktywności Banku na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF, przelew wykonany pod wpływem błędu, wprowadzenie w błąd co do warunków (zarzuty z art. 286 §1 k.k.) i td. W naszej ocenie afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę osób, żeby pokrzywdzony* nie miał do końca świadomości, że mógł zostać oszukany i w jaki sposób. Sztucznie próbowano robić z konsumentów obligatariuszy i inwestorów pozorując zapis na obligacje.

*Osoba mająca status pokrzywdzonego myśl art. 49 §1 k.p.k. w śledztwie dot. afery „GetBack”.

Wyłudzenie środków finansowych jest odmiennym stanem od dokonywania inwestycji, w przypadku afery „GetBack” mamy do czynienia z utratą środków w wyniku zaistnienia nieprawidłowości m.in. wyłudzenia, a nie w wyniku inwestycji.

Wielu klientów Banku kurując swoje roszczenia (wytaczane powództwa, nie mylić ze sprawą karną) do podmiotów odpowiedzialnych nie mają roszczenia z tytułu nabycia obligacji GetBack S.A., środki znajdujące się na rachunku bankowym objętą ochroną gwarancją BFG w Banku zostały utracone w wyniku szeregu zdarzeń.

Apelujemy do mediów o nie robienie sztucznie inwestorów z poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. Prawdopodobnie jest to robione celowo żeby sztucznie w procesach wykazać odmienny stan, żeby finalnie poszkodowany przegrał sprawę, uważamy, że kancelarie oraz sami powodowie dołożą wszelkich starań żeby wygrać procesy i odzyskać pieniądze, również żeby zneutralizować fałszywą narrację budowaną przez niektóre podmioty.

W sprawie nieprawidłowości na rynku regulowanym oraz nadzorowanym (teoretycznie) przez UKNF odnośnie afery „GetBack” oraz nieprawidłowości w Banku wypowiedziały się Urzędy, Prokuratura Regionalna i Krajowa, Najwyższa Izba Kontroli, Sądy w pierwszych wyrokach nieprawomocnych wydanych wobec Idea Banku S.A. na korzyść niektórych poszkodowanych konsumentów. Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce (nie Poznań).

Informacja pod linkiem (podstawa zainicjowania działań NIK): https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-panstwowe-odpowiedzialne-za-nadzor-nad-dzialalnoscia-spolki-getback.html

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Komunikat Rzecznika Finansowego w przedmiocie możliwego terminu przedawnienia roszczeń dotyczących sprzedaży obligacji GetBack S.A.

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego.

24 marca 2021 roku

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego wynika, że najwcześniejszym z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń jest 17 kwietnia 2021 r. Jednocześnie Rzecznik Finansowy zastrzega, że sądy w zależności od stanu faktycznego w konkretnej sprawie mogą ustalić inny termin przedawnienia roszczeń, a wskazanie powyższego terminu wynika z daleko posuniętej ostrożności.  

Klienci Banków, którzy stali się obligatariuszami Getback i którym przysługuje wobec Getback wierzytelność wynikająca z nabytych obligacji zwykłych na okaziciela, a którzy dotychczas nie wystąpili na drogę sądową przeciwko Bankowi w celu odzyskania zainwestowanych środków finansowych i w żaden inny sposób nie przerwali biegu przedawnienia, powinni jak najszybciej rozważyć zasadność podjęcia działania w tym kierunku. W przeciwnym wypadku roszczenie może się przedawnić. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożliwość dochodzenia roszczeń przed sądem. 

Rzecznik Finansowy informuje, że biegu przedawnienia nie przerywa: 

  • złożenie reklamacji do banku; 
  • postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym; 
  • złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 

Rzecznik Finansowy wskazuje, że zgodnie z obowiązującym przepisami bieg przedawnienia przerywa

  • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego-Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu konsumenckiego z podmiotem rynku finansowego; warunkiem przeprowadzenia postępowania jest uprzednie złożenie reklamacji do podmiotu rynku finansowego; wzór wniosku dostępny pod adresem: https://polubowne.rf.gov.pl; wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł;
  • złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; wniosek taki powinien zostać złożony do sądu i powinien czynić zadość ogólnym wymogom pisma procesowego; w wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę i przedstawić propozycje ugodowe; od wniosku pobiera się opłatę 200 zł;
  • wytoczenie powództwa przed sądem; opłata od pozwu wynosi 1000 zł.

Źródło pochodzenia informacji: https://rf.gov.pl/2021/03/24/komunikat-rzecznika-finansowego-w-przedmiocie-mozliwego-terminu-przedawnienia-roszczen-przeciwko-idea-bank-s-a-oraz-getin-noble-bank-s-a-dotyczacych-sprzedazy-obligacji-getback-s-a/

WIĘCEJ INFORMACJI: https://polubowne.rf.gov.pl

https://polubowne.rf.gov.pl/#najczestsze-pytania

___________________________________

Informacja podana przez Rzecznika Finansowego dotyczy jednego z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń (dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej). Nie dotyczy to sprawy karnej, terminy przedawnień dochodzenia roszczeń na drodze postępowań karnych są dłuższe.

rzecznik finansowy getback

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Pomoc dla poszkodowanej rodziny Mikołaja

Apel do wszystkich ludzi dobrej woli o pomoc okradzionej przez bank rodzinie niepełnosprawnego Mikołaja. Szczegóły: https://pomagam.pl/ekr73fmf .

Informacja od Pana Henryka ojca Mikołaja:

„Okradzeni przez Bank
Witam serdecznie. Jestem ojcem 20 letniego chłopca Mikołaja z ciężkim czterokończynowym porażeniem mózgowym. Jest chłopcem leżącym wymagającym mojej pomocy przez 24 godziny na dobę. Nie mówi ,jest pampersowany, wymaga karmienia (jeden posiłek zajmuje ok 1 godz).Gdyby nie karygodne błędy służby zdrowia byliby wraz ze siostrą bliźniaczką zdrowymi i pełnymi życia ludźmi. Siostra mimo że to ona była zdrowa nie żyje a on chociaż umierał 3 razy żyje do dziś. Codziennie borykamy się z problemami związanymi z opieką nad Mikołajem oraz z wszech panującą biurokracją. Jednymi z ostatnich bardzo dużych problemów to wyrwanie zębów zdrowych siódemek które nie mieściły mu się w obrysie szczęki. Trzeba było znaleźć specjalistyczny ośródek w którym pod znieczuleniem ogólnym usunięto by mu zbędne zęby.Po uśpieniu okazało się że w warunkach ambulatoryjnych oni tego nie mogą wykonać bez powikłań. Odesłali nas do szpitala. Tak po dużych perturbacjach 2017 górne siódemki. Półtorej roku póżniej przejechaliśmy 490 km, aby wyrwać zęby na dole. Dlaczego tak dużo ponieważ to że jesteś ojcem w Polsce to mało znaczy. Musisz być kuratorem sądowym bo syn skończył w międzyczasie 18 lat, bez papierka do szpitala się nie dostaniesz bo zabieg w znieczuleniu ogólnym!. Mikołaj miał złamaną dwukrotnie kość udową nogi. Za pierwszym razem to był nieszczęśliwy wypadek. W styczniu tego roku noga uległa ponownie złamaniu. Po wykonaniu szeregu badań okazało się ,że przyczyna jest zaawansowana osteoporoza.Konieczne było operacyjne zespolenie kości. Do dziś Mikołaj ma żelazo w nodze. Mikołaj zawsze znosił swoje nieszczęścia, był bardzo dzielny. W moim 57 letnim życiu nie spotkałem drugiego tak dzielnego i cudownego człowieka. Za wszystkie troski odpłaca nam pięknym uśmiechem i cudownym charakterem. To tak jak byście przebywali z aniołem za życia :). W 2017 roku zaczyna się nasze problemy związane z finansami kiedy to pracownik IDEA BANKU namówił mnie do kupno super bezpiecznych obligacji firmy GetBack. Przez prawie cały rok urabiał mnie do ich kupna chociaż wiedział że nie jestem skłonny do inwestowania w ryzykowne aktywa ze względu na nie młody wiek i brak skłonności do ryzyka oraz opiekę nad niepełnosprawnym synem. Pracownik Banku doskonale wiedział o mojej sytuacji życiowej wielokrotnie opowiadałem mu jak chore mam dziecko. Proponował także inne obligacje. Ja wolałem bezpiecznie trzymać oszczędności na lokacie. Za którymś telefonem może dziesiątym, powiedział że on kupił obligacje i jego znajomi również, i że jest to pewniak bardziej bezpieczny niż lokata z gwarancją BFG. Na moje nieszczęście zgodziłem się 21 października 2017. Po 5 miesiącach od wejścia na giełdę GPW w kwietniu 2018 spółka GetBack była niewypłacalną. Afera trwa juz 2,5 roku nikt nie odzyskał ani jednego grosza.Idea Bank sprzedał obligacje na kwotę 700 mil złotych, nie mając stosownych uprawnień pozwalających na taką sprzedaż oraz łamiąc drastycznie wiele przepisów. Oszczędzanie pieniądze miały służyć do kupna większego samochodu ponieważ Mikołaj urósł i ma w związku z tym większy wózek który nie mieści się w 13 letnim Fiacie, ale że jako życie pisze inne scenariusze od tych zaplanowanych dziś pieniądze są potrzebne na przeciekający dach kryty papą. Czeka nas poważny remont domu a zawłaszczonych w banku pieniędzy nie ma śladu. Dlatego zwracamy się do Was o pomoc i wsparcie finansowe

lub scedować 1% swojego podatku na Fundację „Zdążyć z pomocą” KRS:0000037904 cel szczegółowy Mikołaj Adamik 20186″

https://pomagam.pl/ekr73fmf

Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Apel o powołanie Funduszu Rekompensat GetBack

Od ponad roku nieustannie apelujemy o powołanie Państwowego Funduszu Rekompensat dla poszkodowanych konsumentów. Ministerstwo Finansów / UKNF powinno, bez dalszej zwłoki, podjąć inicjatywę na mocy której zostanie utworzony Fundusz, z którego w całości lub przynajmniej częściowo zrekompensowane zostaną straty poniesione przez osoby poszkodowane w aferze „GetBack”.

Informacja w mediach:

https://www.bankier.pl/wiadomosc/MF-odniesie-sie-do-sprawy-funduszu-rekompensat-po-przedstawieniu-konkretow-7677688.html (stan spraw na dzień 27 maja 2019 roku),

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1451689,afera-getback-poszkodowani-postulat-powolanie-fundusz-rekompensat.html (stan spraw na dzień 31 stycznia 2020 roku),

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_GgjTZpDfrM (stan spraw na dzień 17 lutego 2021 roku).

Stanem na dzień 26 lutego 2021 roku pomimo wielu apeli poszkodowanych/Stowarzyszenia Państwowy Fundusz Rekompensat nie został utworzony.

Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Sygnalista getback – zgłaszanie nieprawidłowości

Każda osoba może dokonać anonimowego zgłoszenia w sprawie nieprawidłowości zaistniałych w latach 2016 – 2021 w aferze „GetBack”, również w sprawie różnych sytuacji, które mogą być szkodliwe dla poszkodowanych.

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

Prosimy o przesyłanie informacji dotyczącej wyłącznie afery „GetBack”, a nie wszystkich afer w kraju.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Sygnał”

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

POSZUKUJEMY POSZKODOWANYCH KTÓRZY ZŁOŻYLI REKLAMACJE w 2021 roku

Poszukujemy osób poszkodowanych przez Idea Bank S.A., którzy złożyli reklamacje/wezwanie do zapłaty po dniu 3 stycznia 2021 roku do podmiotu Idea Bank S.A. w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2b, 00-843 Warszawa, https://ideabank.pl/restrukturyzacja) lub/i do Banku Pekao, dotyczące nieprawidłowości związanych z oferowaniem.

Jeżeli ktoś złożył reklamacje do dnia 3 stycznia 2021 roku i Bank odpisał po wskazanej dacie (w trakcie trwania niezakończonego postępowania reklamacyjnego w Banku), trwa wymiana pism Bank – konsument/konsument – Bank, to możecie odwołać się od otrzymanej odpowiedzi od Banku w kolejnym swoim piśmie reklamacyjnym skierowanym do Banku po dniu 3 stycznia 2021 roku i wtedy, jeżeli została złożona kolejna reklamacja bądź otrzymana odpowiedź na reklamacje datowana po dniu 3 stycznia 2021 roku prosimy o kontakt.

Zapraszamy do kontaktu: http://obligatariusze.pl/kontakt/

Mamy pewien pomysł.

W temacie wiadomości prosimy wpisać: „Reklamacja po dniu 3 stycznia 2021 roku”.

Akcjonariusze GetBack S.A.

Akcjonariusze GetBack S.A.

Jeżeli chcieliby Państwo rozważyć możliwość działania z Kancelarią prawną, z którą współpracują poszkodowani, celem dochodzenia roszczeń na drodze cywilnej (wytoczenie powództwa o zapłatę w aferze „GetBack” przeciwko Skarbowi Państwa) zapraszamy do kontaktu. Ostateczna decyzja należy do Państwa.

Kontakt: https://obligatariusze.pl/kontakt . W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”. W temacie wiadomości prosimy dopisać: „Akcjonariusz GetBack”. Prosimy również o wskazanie jakiej pomocy lub/i informacji oczekujecie Państwo.

Podstawa działań. Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf 

Artykuł Dziennik Gazeta Prawna: https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1449821,getback-roszczenia-przeciwko-skarbowi-panstwa.html

Każdy z ponad 9 tysięcy osób poszkodowanych w kraju ma prawo dochodzić swoich roszczeń niezależnie w jakim podmiocie nastąpiło zdarzenie w wyniku którego zostały utracone środki finansowe.

getback poszkodowani akcjonariusze