O nas

O nas

Nasze rodziny utraciły oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych w Idea Banku / Lion’s objęte ochroną gwarancyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (podejrzenie podszywania się przez pracownika banku w formularzu zapisu na obligacji pod klienta banku, bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza bank bez zgody klienta (poza grupę podmiotów określonych w karcie klienta Banku, którą klient otrzymywał przy zawarciu umowy otwarcia rachunku) celem bezprawnego wykorzystania danych bankowych (powstanie szkody) w różnych dokumentach oraz w formularzu zapisu na obligacje (czynności w formularzu nabycia obligacji bez uprzednio udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa uzyskanego od klienta przez bankiera), działań noszących znamiona sfałszowania formularza nabycia obligacji (bankierzy otrzymali zarzuty w tej sprawie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe w zbiegu z art. 270 §1 k.k.), aktywności banku na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF, przelew wykonany pod wpływem błędu, wprowadzenie w błąd co do warunków (zarzuty z art. 286 §1 k.k.) i td.

Każdy z poszkodowanych ma pełne prawo podjąć prawną walkę o całość swoich utraconych środków finansowych w aferze „GetBack”.

Ofiarą w rozumieniu Polskiej Karty Praw Ofiary jest to osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi.

Praktyka związana z wprowadzeniem w błąd klientów mogła być stosowana w różnych bankach i firmach, nie tylko w Idea/Lion’s.

Podejmowaliśmy i podejmujemy wiele różnych kompleksowych systemowych inicjatyw przed Prokuraturą, Ministerstwami, NIK, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Finansowym, Urzędami, Sejmem oraz Senatem związanych z możliwościami odzyskania utraconych środków finansowych. Gdyby nie nasze zaangażowanie oraz determinacja, to szanse na odzyskanie pieniędzy byłyby mniejsze. Dzięki naszej aktywności urzędy wydały szereg decyzji oraz opinii, w szczególności wystąpienie pokontrolne NIK, publicznie dostępnych, które wszyscy ponad 9 tys. osób poszkodowanych mogą wykorzystywać w swoich indywidualnych sprawach.