Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy

Rzecznik Finansowy, działania, informacje na stronie internetowej: https://rf.gov.pl/2020/01/31/dzialania-rzecznika-finansowego-w-sprawie-getback/ 

KOMUNIKAT RZECZNIKA FINANSOWEGO W PRZEDMIOCIE MOŻLIWEGO TERMINU PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ DOTYCZĄCYCH SPRZEDAŻY OBLIGACJI GETBACK S.A.

Pierwszy pozew Rzecznika Finansowego w sprawie GetBack
25 sierpnia 2020

https://rf.gov.pl/2020/08/25/pierwszy-pozew-rzecznika-finansowego-w-sprawie-getback/

Dotyczy dochodzenia roszczeń bez postępowania karnego.

24 marca 2021 roku

Rzecznik Finansowy informuje Klientów Idea Bank S.A. oraz innych podmiotów rynku finansowego, takich jak banki i domy maklerskie (dalej: “Banki”), którzy nabyli za pośrednictwem Banków lub za namową pracownika bądź współpracownika Banków obligacje spółki GetBack S.A. (dalej: “GetBack”) o możliwym zbliżającym się terminie przedawnienia roszczeń w stosunku do Banków. Z analiz Biura Rzecznika Finansowego wynika, że najwcześniejszym z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń jest 17 kwietnia 2021 r. Jednocześnie Rzecznik Finansowy zastrzega, że sądy w zależności od stanu faktycznego w konkretnej sprawie mogą ustalić inny termin przedawnienia roszczeń, a wskazanie powyższego terminu wynika z daleko posuniętej ostrożności.  

Klienci Banków, którzy stali się obligatariuszami Getback i którym przysługuje wobec Getback wierzytelność wynikająca z nabytych obligacji zwykłych na okaziciela, a którzy dotychczas nie wystąpili na drogę sądową przeciwko Bankowi w celu odzyskania zainwestowanych środków finansowych i w żaden inny sposób nie przerwali biegu przedawnienia, powinni jak najszybciej rozważyć zasadność podjęcia działania w tym kierunku. W przeciwnym wypadku roszczenie może się przedawnić. Skutkiem upływu terminu przedawnienia jest niemożliwość dochodzenia roszczeń przed sądem.

Rzecznik Finansowy informuje, że biegu przedawnienia nie przerywa:

  • złożenie reklamacji do banku;
  • postępowanie interwencyjne przed Rzecznikiem Finansowym;
  • złożenie zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Rzecznik Finansowy wskazuje, że zgodnie z obowiązującym przepisami bieg przedawnienia przerywa:

  • złożenie wniosku do Rzecznika Finansowego-Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów o przeprowadzenie pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązania sporu konsumenckiego z podmiotem rynku finansowego; warunkiem przeprowadzenia postępowania jest uprzednie złożenie reklamacji do podmiotu rynku finansowego; wzór wniosku dostępny pod adresem: https://polubowne.rf.gov.pl; wniosek podlega opłacie w wysokości 50 zł;
  • złożenie do sądu wniosku o zawezwanie do próby ugodowej; wniosek taki powinien zostać złożony do sądu i powinien czynić zadość ogólnym wymogom pisma procesowego; w wezwaniu należy oznaczyć zwięźle sprawę i przedstawić propozycje ugodowe; od wniosku pobiera się opłatę 200 zł;
  • wytoczenie powództwa przed sądem; opłata od pozwu wynosi 1000 zł.

Źródło pochodzenia informacji: https://rf.gov.pl/2021/03/24/komunikat-rzecznika-finansowego-w-przedmiocie-mozliwego-terminu-przedawnienia-roszczen-przeciwko-idea-bank-s-a-oraz-getin-noble-bank-s-a-dotyczacych-sprzedazy-obligacji-getback-s-a/

___________________________________

Informacja podana przez Rzecznika Finansowego dotyczy jednego z kilku możliwych terminów przedawnienia roszczeń (dochodzenie roszczeń na drodze cywilnej). Nie dotyczy to sprawy karnej, terminy przedawnień dochodzenia roszczeń na drodze postępowań karnych są dłuższe.

rzecznik finansowy getback