Tag: dopozwanie pekao

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

Dopozwanie Pekao. Afera „GetBack”, Sprawy cywilne

W związku z dokonaną analizą zdarzeń w Idea Banku S.A., począwszy od 2021 roku niektórym deponentom – klientom Idea Banku S.A. udało się skutecznie wezwać na podstawie art. 194 § 3 kpc do udziału w toczącej się sprawie cywilnej bank przejmujący – Pekao Bank. W tym zakresie sądy wydały postanowienia w celu wezwania do udziału w sprawie w charakterze pozwanego Bank Polska Kasa Opieki spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie (pierwsze postanowienie wydane wiosną 2021 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie, następne przez Sąd Okręgowy w Lublinie). Przykład dopozwania banku przejmującego w sprawach przeciwko Idea Bank S.A., roszczenia z czynności bankowych z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo bankowe w związku z zawartą umową prowadzenia rachunku bankowego w Idea Banku S.A., w związku z nieautoryzowaną transakcją płatniczą (podczas obsługi w placówce banku brak podpisania przez deponenta dokumentu bankowego funkcjonującego w Idea Banku pod nazwą Potwierdzenie złożenia dyspozycji przelewu).

Art. 5. [Czynności bankowe] ustawa Prawo bankowe

 1. Czynnościami bankowymi są:
  1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów;
  2) prowadzenie innych rachunków bankowych;

  3)udzielanie kredytów;
  4)udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych oraz otwieranie i potwierdzanie akredytyw;
  5)emitowanie bankowych papierów wartościowych;
  6)przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;


Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 45. [Prawo do sądu]

 1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd.

W każdej sprawie finalnie decyduje Sąd.