Tag: Pierwszy wyrok prawomocny getback

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

AFERA GETBACK WYROK SĄDU

Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce (nie Poznań). Gratulujemy osobie poszkodowanej prawomocności orzeczenia. W innych znanych nam sprawach aktualnie wydane korzystne wyroki w aferze „GetBack” przez Wydziały Cywilne Sądów I instancji (nieprawomocne) na rzecz osób poszkodowanych walczących o swoje prawa.

STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

STOP robieniu obligatariuszy i inwestorów z pokrzywdzonych klientów Idea Banku. Pierwszy wyrok prawomocny

Wielu klientów Idea Banku S.A. Oddziały Lion’s Banku utraciło swoje oszczędności znajdujące się na rachunkach bankowych objętych gwarancją BFG w wyniku szeregu wysoce prawdopodobnych przestępstw oraz innych nieprawidłowości (podejrzenie podszywania się w formularzu zapisu na obligacji pod klienta Banku, bezprawnego uchylenia tajemnicy bankowej – przekazanie danych osobowo-finansowych klienta na zewnątrz poza Bank bez zgody klienta (poza grupę podmiotów określonych w karcie klienta Banku, którą klient otrzymywał przy zawarciu umowy otwarcia rachunku) celem bezprawnego wykorzystania danych bankowych (powstanie szkody) w różnych dokumentach oraz w formularzu zapisu na obligacje (czynności w formularzu nabycia obligacji bez uprzednio udzielonego upoważnienia lub pełnomocnictwa uzyskanego od klienta przez bankiera), działań noszących znamiona sfałszowania formularza nabycia obligacji (bankierzy otrzymali zarzuty w tej sprawie z art. 171 ust. 5 ustawy Prawo bankowe w zbiegu z art. 270 §1 k.k.), aktywności Banku na rynku kapitałowym bez posiadania odpowiednich zezwoleń KNF, przelew wykonany pod wpływem błędu, wprowadzenie w błąd co do warunków (zarzuty z art. 286 §1 k.k.) i td. W naszej ocenie afera „GetBack” była tak planowana oraz organizowana przez całą grupę osób, żeby pokrzywdzony* nie miał do końca świadomości, że mógł zostać oszukany i w jaki sposób. Sztucznie próbowano robić z konsumentów obligatariuszy i inwestorów pozorując zapis na obligacje.

*Osoba mająca status pokrzywdzonego myśl art. 49 §1 k.p.k. w śledztwie dot. afery „GetBack”.

Żeby nabyć obligacje trzeba zgodnie z art. 42 ust 1 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o Obligacjach dokonać zapisu na obligacje, który to zapis składa się na piśmie pod rygorem nieważności lub też może zostać złożony w postaci elektronicznej, jeżeli emitent w warunkach emisji tak postanowił. Zgodnie z warunkami Emisji obligacji była możliwość, by formularz ten został wypełniony elektronicznie, jednakże, co zostało ustalone przez pokrzywdzonych oraz przez organy ścigania duża grupa osób nigdy nie podpisywała umowy bądź Formularza nabycia obligacji spółki GetBack S.A. ani w formie pisemnej ani w formie elektronicznej, a ponadto pokrzywdzeni nikomu nie udzielali upoważnienia do dokonania tej jedynej prawnej czynności nabycia obligacji w swoim imieniu.

Wielu klientów Banku kurując swoje roszczenia (wytaczane powództwa, nie mylić ze sprawą karną) do podmiotów odpowiedzialnych nie mają roszczenia z tytułu nabycia obligacji GetBack S.A., środki znajdujące się na rachunku bankowym objętym gwarancją BFG w Banku zostały utracone w wyniku szeregu zdarzeń.

Apelujemy do mediów o nie robienie sztucznie inwestorów z poszkodowanych klientów Idea Banku S.A. Prawdopodobnie jest to robione celowo żeby sztucznie w procesach wykazać odmienny stan, żeby finalnie poszkodowany przegrał sprawę, uważamy, że kancelarie oraz sami powodowie dołożą wszelkich starań żeby wygrać procesy i odzyskać pieniądze, również żeby zneutralizować fałszywą narrację budowaną przez niektóre podmioty.

W sprawie nieprawidłowości na rynku regulowanym oraz nadzorowanym (teoretycznie) przez UKNF, odnośnie afery „GetBack” oraz nieprawidłowości w Banku wypowiedziały się Urzędy, Prokuratura Regionalna i Krajowa, Najwyższa Izba Kontroli, Sądy w pierwszych wyrokach nieprawomocnych wydanych wobec Idea Banku S.A. na korzyść niektórych poszkodowanych konsumentów. Pierwszy znany nam w Polsce korzystny wyrok prawomocny zapadł ostatecznie w lutym 2021 roku w Sądzie II instancji w jednym z miast we wschodniej Polsce (nie Poznań).

Informacja pod linkiem (podstawa zainicjowania działań NIK): https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-skontroluje-instytucje-panstwowe-odpowiedzialne-za-nadzor-nad-dzialalnoscia-spolki-getback.html

Informacja o wynikach kontroli NIK oraz cały Raport pn. „DZIAŁALNOŚĆ ORGANÓW I INSTYTUCJI PAŃSTWOWYCH ORAZ PODMIOTÓW ORGANIZUJĄCYCH RYNEK FINANSOWY WOBEC SPÓŁKI GETBACK S.A., PODMIOTÓW OFERUJĄCYCH JEJ PAPIERY WARTOŚCIOWE ORAZ JĄ AUDYTUJĄCYCH” do pobrania pod linkiem: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/bez-ochrony-panstwa.html

Bezpośredni link na pobranie Raportu NIK: https://www.nik.gov.pl/plik/id,21685,vp,24335.pdf