Tag: Stanowisko Stowarzyszenia

Stanowisko Stowarzyszenia z dnia 30.11.2018 r. w nawiązaniu do „Oświadczenie Urzędu KNF…”

Stanowisko Stowarzyszenia z dnia 30.11.2018 r. w nawiązaniu do „Oświadczenie Urzędu KNF…”

W nawiązaniu do „Oświadczenie Urzędu KNF ws. stanowiska prezentowanego w mediach przez władze „Stowarzyszenia Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack SA” opublikowanego w dniu 29 listopada br. na stronie Urzędu KNF, niniejszym wyjaśniamy:

 1. Kompetencje Komisji Nadzoru Finansowego są określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym: „Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym”. W art. 2 „Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku również poprzez rzetelną informację dotyczącą funkcjonowania rynku (…)”. Sytuacja, gdy jeden z banków w Polsce jest oficjalnie przez Urząd wpisywany na listę ostrzeżeń KNF w dniu 13 listopada 2018 roku, nie świadczy o prawidłowym funkcjonowaniu rynku finansowego. Możliwe ewentualne ryzyko wycofywania depozytów nie świadczy o stabilności rynku. Prawdopodobne ukrywanie przez Urząd KNF dokumentów, które były podstawą do wpisania jednego z oferentów obligacji spółki GetBack na listę ostrzeżeń KNF, na pewno nie służy przejrzystości rynków kapitałowych. Urząd KNF wskazuje że dokumenty te zawierają informacje objęte tajemnicą zawodową i dlatego nie można opublikować tych informacji. Wg. Stowarzyszenia nic nie stoi na przeszkodzie aby KNF opublikował rzeczony raport w takiej wersji w której usunięte zostaną lub ocenzurowane elementy których ujawnienie naruszało by prawo. Istotą raportu nie są nazwiska czy inne informacje poufne, których ujawnienie mogłoby na obecnym etapie sprawy naruszać prawo. Istotą raportu jest informacja o tym co KNF ustalił w zakresie łamania prawa przez jednego z oferentów obligacji GetBack, który został wpisany na listę ostrzeżeń. Ujawnienie tego raportu, nawet w ograniczonej wersji to jeden ze sposobów w jaki Urząd KNF może pomóc pokrzywdzonym w aferze GetBack. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” nie domniemywa kompetencji Komisji, a jedynie stara się egzekwować zapisy ustawy w zakresie przejrzystości, transparentności oraz zaufania do rynku finansowego.
 2. „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” próbowało dowiedzieć się o aktualny stan prac Komisji w zakresie postępowania dotyczącego również spółki GetBack S.A. odnośnie ujawnienia informacji jawnej, która może być potrzebna chociażby w dochodzeniu roszczeń, niestety nie uzyskało oficjalnej informacji w tej sprawie. W rezultacie, Stowarzyszenie nie posiada informacji jaki departament Urzędu KNF prowadzi postępowanie, tym samym nieznany jest adresat naszych pism w Urzędzie KNF.
 3. Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Stowarzyszenie niniejszym wnosi o wskazanie „konkretnych rygorystycznych przepisów dotyczących tajemnicy zawodowej”, które uniemożliwiają upublicznienie czynności nadzorczych prowadzonych przez Urząd KNF również z zakresem jawnym w części lub w całości, po zakończeniu czynności i podaniu publicznego komunikatu dot. wpisu na listę ostrzeżeń.
 4. Nasze Stowarzyszenie skierowało w miesiącu sierpniu oraz wrześniu 2018 roku szereg materiałów do postępowania kontrolnego prowadzonego w Najwyższej Izbie Kontroli względem KNF, zainicjowanego na wniosek Prezesa Rady Ministrów, który zwrócił się o pilne przeprowadzenie doraźnej kontroli adekwatności działań Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie wykonywania zadań służących prawidłowemu funkcjonowaniu rynku finansowego oraz ochrony uzasadnionych interesów jego nieprofesjonalnych uczestników, w odniesieniu do działań podejmowanych zarówno w stosunku do spółki GetBack, jak i pośredników, oferujących obligacje tej spółki. Nasze Stowarzyszenie odbyło kilkugodzinne spotkanie z kierownictwem Najwyższej Izby Kontroli, w spotkaniu również uczestniczył Członek RW GetBack. W trakcie spotkania przekazaliśmy, kompleksowo i fachowo, wszelkie informacje odnośnie uzasadnionych podejrzeń braku należytego nadzoru nad rynkiem regulowanym przez UKNF – wynik „afera GetBack” oraz ponad 2,3 mld zł strat nieprofesjonalnych uczestników rynku. Racjonalnie rozumując jeśli wszelkie zarzuty względem pracowników UKNF oraz pracy Urzędu jako całości, byłyby niezasadne to Prezes Rady Ministrów nie złożyłby wniosku o kontrolę UKF przez Najwyższą Izbę Kontroli.
 5. Celem naszego Stowarzyszenia zrzeszającego poszkodowanych w wyniku afery GetBack S.A. osób fizycznych, jest pełne wyjaśnienie tej sprawy oraz odzyskanie utraconych środków finansowych i również te cele powinny przyświecać KNF. Aby osiągnąć nasz cel „Stowarzyszenie Poszkodowanych Obligatariuszy GetBack S.A.” jest gotowe do ścisłej współpracy z każdym organem państwowym, w szczególności instytucjami powołanymi do nadzoru nad rynkiem finansowym.
 6. Prosimy odpowiedzieć publicznie na pytanie gdzie był nadzór UKNF w okresie 2016 – 2018 kiedy na masową skalę, tysiąca obywateli, wręcz wciskano obligacje spółki GetBack jak coś bezpiecznego z naruszeniem prawa i podstawowych zasad sprzedaży instrumentów finansowych. Jak się okazało pośrednicy sprzedający obligacje GetBack nie mieli w ogóle prawa tego robić a dystrybucje realizowali przez dwa lata bez uprawnień i zezwolenia KNF, żeby oferować te obligacje (dowód wpis z dnia 13 listopada 2018 roku na listę ostrzeżeń publicznych jednego z oferentów). Czy to oznacza że KNF stracił na dwa lata kontrolę nad regulowanym rynkiem finansowym w Polsce i ma za to zapłacić tysiące osób które utraciło swoje pieniądze?. Jak był realizowany nadzór KNF nad rynkiem regulowanym w okresie od 2016 do 2018 skoro mogło dojść do takiej afery? Czy teraz zaangażowanie KNF w wyjaśnienie tej sprawy i pomoc w odzyskaniu pieniędzy dla pokrzywdzonych jest takie samo jak nadzór na rynkiem finansowym w latach 2016 – 2018?
 7. Mając na uwadze ochronę interesów ponad 9 tysięcy obywateli Polski pokrzywdzonych w aferze GetBack, zwracamy się z zapytaniem, jaką realną pomoc jest w chwili obecnej w stanie zaoferować KNF pokrzywdzonym w celu odzyskania ich utraconych środków finansowych w całości?.
 8. Jeżeli UKNF podtrzymuje swoją dotychczasową retorykę, że wszystkie działania Urzędu w przedmiotowej sprawie afery GetBack były kompletne, konsekwentne i adekwatne a kierowane ewentualne uwagi dotyczące jakości pracy urzędników są nie na miejscu, to uprzejmie prosimy UKNF o wskazanie, do których podmiotów rynku finansowego nadzorowanych przez KNF może się zwrócić każda z 9 tysięcy poszkodowanych osób w celu odebrania wszystkich swoich środków utraconych w aferze GetBack. Cała sprawa dzieje się na rynku regulowanym a UKNF jako regulator i nadzorca tego rynku nie powinien dopuścić do takiej sytuacji, w której obywatele na rynku regulowanym tracą ponad 2,3 mld zł w wyniki malwersacji i przestępstw podmiotów tego rynku.
 9. W dniu 29 listopada 2018 roku były przewodniczący KNF Marek Ch., został aresztowany na 2 miesiące jako podejrzany o przestępstwa, których dopuścił się jako urzędnik państwowy i szef instytucji nadzorczej. Samo to zdarzenie wyraźnie sygnalizuje, że mogło dochodzić do nieprawidłowości w pracy UKNF, tym bardziej że Pan Marek Ch. Sprawował władze w UKNF od października 2016 roku.
 10. Złożenie pisma do urzędów w godzinach pracy organu nie jest wymuszeniem jak sugeruje UKNF, jest to przede wszystkim prawo każdego zgodnie z art. 63 Konstytucji RP. Dalsze procedowanie merytoryczne wniosku lub skargi oraz rozstrzygnięcie sprawy na podstawie złożonych materiałów zależy od organu a nie od Stowarzyszenia, a priori Stowarzyszenie nie posiada narzędzi przymusu UKNF.
 11. Na zakończenie smutna refleksja, mija już 8 miesiąc od wybuchu “afery GetBack” a obywatele nadal nie uzyskali realnej pomocy UKNF w zakresie odzyskania wszystkich utraconych przez nich środków finansowych. Kiedy wreszcie UKNF zdecyduje się współpracować z pokrzywdzonymi w tej aferze i im pomóc?

Z poważaniem,

Artiom Bujan
Prezes Zarządu Stowarzyszenia

Józef Łagowski
Członek Zarządu Stowarzyszenia